Europese Spaarrichtlijn

Als onderdeel van onze service willen we onze klanten op de hoogte houden van belangrijke veranderingen in de Europese belastingwetgeving (Europese Spaarrichtlijn) die hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 juli 2005 van kracht wordt. Deze nieuwe belastingwetgeving kan gevolgen hebben voor de publicatie van de winst op uw spaargeld.

De nieuwe Spaarrichtlijn geldt voor alle inwoners van de Europese Unie en regelt de bekendmaking van inkomsten uit beleggingen in andere landen dan het land waar u gewoonlijk woont, met andere woorden waar u een officiële belastingplichtige bent. Deze richtlijn zou ervoor moeten zorgen dat de belastingheffing op beleggingen in de volledige EU volgens dezelfde voorwaarden gebeurt. De Spaarrichtlijn is enkel van toepassing op particulieren en niet op bedrijven, en de verplichting om informatie te verstrekken geldt enkel voor sommige beleggingsproducten, met name de inkomsten uit spaarrekeningen, uit bepaalde vastrentende effecten en uit beleggingsfondsen waarbij meer dan 40 % in vastrentende effecten is belegd.

Omwille van hun strikte vertrouwelijkheid op het vlak van bankzaken doen Oostenrijk, België en Luxemburg niet mee aan deze informatie-uitwisseling. In deze landen is bronbelasting van toepassing.

Overeenkomstig de nieuwe Europese wetgeving zijn alle financiële instellingen binnen de EU, waar u een dergelijke rekening afsluit, verplicht om de belastingdienst van het land waar u een belastingplichtige bent alle informatie te bezorgen over de inkomsten uit dergelijke rekening. Deze belastingdienst zal de informatie vervolgens bezorgen aan de belastingdienst in het land waar u een belastingplichtige bent.

Dienovereenkomstig melden we u ook dat, behoudens tegenbericht, alle relevante gegevens die de bank aan de plaatselijke belastingdienst in Nederland/Duitsland moet bekendmaken, vanaf juli 2005 zullen worden medegedeeld aan de belastingdienst van het land waar u een belastingplichtige bent.