PRIVACY POLICY

Credit Europe Bank N.V. (hierna aangeduid als "CEB", "ons" of "wij") respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG") en de Gedragscode voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Financiële Instellingen. In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • de rechten die u als betrokkene heeft;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • ons gebruik van cookies;
 • wijzigingen in het privacybeleid;en
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle natuurlijke personen van wie CEB persoonsgegevens verwerkt, zoals klanten, potentiële klanten, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven of evenementen en personen die bij CEB solliciteren.

PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • ‘Gegevens over wie u bent’ zoals (i) basis informatie zoals uw voor- en achternaam en titel (ii) contactgegevens zoals uw email-adres, woonadres en telefoonnummer, (iii) gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, en (iv) uw rol (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of borg);
 • ‘Uw transacties en betalingen’: naam en rekeningnummer van degene die opdracht geeft voor een betaling, rekeningnummer van degene die een betaling ontvangt, tijdstip en plaats waarvan betalingen zijn gedaan, bedragen die overgeboekt of gestort worden en het saldo op uw rekeningen en beleggingsorders;
 • ‘Uw contactgeschiedenis’: waarover ging het contact met CEB, wanneer vond het contact plaats en met welke afdeling, hoe vond het contact plaats (via post, email etc.) en de opname van een (telefoon)gesprek of gespreksverslag;
 • ‘Gegevens nodig voor veiligheid & bestrijden van fraude’: intern verwijzingsregister (dit is een lijst met personen en instellingen met wie CEB geen relatie meer wil), extern verwijzingsregister (dit is een lijst van de banken in Nederland waarop personen en instellingen staan die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico vormen voor de financiële sector), Nationale, Europese en internationale sanctielijsten, camerabeelden bij/in onze kantoren en betaalpatronen;
 • ‘Uw financiële situatie en uw CEB-producten’: uw privé en zakelijke CEB-producten en diensten, het saldo op uw rekeningen en leningen bij CEB, uw registratie bij het Bureau Krediet Registratie, uw beleggingsprofiel en gegevens over betalingsachterstanden;
 • ‘Gevoelige persoonsgegevens’: burgerservicenummer (BSN) en strafrechtelijke gegevens;
 • ‘Uw gebruik van onze websites’: uw IP-adres, gegevens over uw bezoek aan onze website, het apparaat waarmee u onze websites bezoekt, cookies en cookie-instellingen;
 • ‘Gegevens over u van andere partijen’: gegevens over bedrijven, hun vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigde eigenaren (‘UBO’s) verstrekt door de bedrijven zelf of uit het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, gegevens van het bureau Krediet Registratie, gegevens uit openbare bronnen zoals handelsinformatiebureaus (bedrijven die gespecialiseerd zijn in kredietprofielen), het insolventieregister, kranten, internet of sociale media;
 • ‘Sollicitatie’: gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet; en
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt gegevens bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

CEB bewaart en gebruikt persoonlijke informatie voor zorgvuldig geselecteerde doeleinden zoals opgenomen in de Gedragscode voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Financiële Instellingen. Een samenvatting van deze doelen wordt hieronder beschreven

 • Om na te gaan of CEB iemand als klant kan accepteren;
 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren met u en (andere) klanten;
 • Om er voor te zorgen dat betalingen kunnen worden gedaan en ontvangen;
 • Om persoonsgegevens te analyseren in verband met onderzoeken en statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Om informatie te verstrekken over producten en diensten die CEB aanbiedt (marketingdoeleinden);
 • Vanwege beveiligingsredenen en om de veiligheid en integriteit van de financiële markten veilig te stellen;
 • Om te voldoen aan de wet en gerechtelijke uitspraken/bevelen gericht aan CEB;
 • Om het contact met u en (andere) klanten te onderhouden; en/of
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en evenementen;

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke plicht;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

DELEN MET ANDEREN

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan CEB uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van CEB. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Andere financiële instellingen;
 • De overheid (zoals de Belastingdienst, douane, Finance Intelligence Unit Nederland, politie, justitie, inlichtingendiensten en toezichthouders); en
 • Dienstverleners die voor CEB werken en bedrijven waarmee CEB samenwerkt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van CEB, sluit CEB met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal CEB er op toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG en geldende wet- en regelgeving.

BEWAARTERMIJN

CEB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

UW RECHTEN

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:  

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder; en
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

BEVEILIGING

CEB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@crediteurope.nl.

COOKIES

CEB maakt gebruik van cookies op haar website (functionele en analytische cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de webbrowser van uw computer, smartphone of tablet wanneer u een website bezoekt. Informatie over uw bezoek aan onze website wordt bewaard in de cookies om onze website in staat te stellen om u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website met hetzelfde apparaat. De informatie die we door het gebruik van cookies ontvangen, stelt ons in staat:

 • Om u op een betere en meer persoonlijke wijze te informeren over onze diensten en producten;
 • Om onze websites te verbeteren;
 • Om de beveiliging te verbeteren; en
 • Om onze relatie met u (als klant) te beheren.

Online Banking (internetbankieren) maakt ook gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website en u kunt wellicht geen gebruikmaken van internetbankieren. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.allaboutcookies.org

WIJZIGINGEN

CEB kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u altijd de meest recente versie van ons Privacybeleid bekijken. We raden u aan om het Privacybeleid regelmatig te bekijken en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

CONTACT

Mocht u nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:
dpo@crediteurope.nl

of via:
Credit Europe Bank N.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Karspeldreef 6
1101 CJ Amsterdam
Nederland

Als u een overzicht wenst te ontvangen van de persoonsgegevens die we van u hebben dan kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar bovengenoemd adres, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, enz.).

Het privacybeleid van de Credit Europe bank vindt u hier.

Please find here a English version of the privacy policy.

Credit Europe Bank N.V.
Amsterdam, 18 mei 2018

Credit Europe Bank N.V.
Karspeldreef 6
1101 CJ Amsterdam
Kvk nr: 33256675
Telefoon: +31 (0) 20 35 76 300