Vragen en antwoorden

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over onze produkten. Voor verdere vragen kunt u telefonisch of per email contact met ons opnemen.

FAQ Credit Europe Termijndeposito

 • 1. Hoe doe ik een afhaling van mijn Termijndeposito?

  Tijdens de looptijd van een contract zijn er in principe geen afhalingen mogelijk. Wenst u dat toch dan kan dat, maar dan wordt er een boete aangerekend van 0,25% over de hoofdsom per kwartaal (of deel ervan) van de resterende looptijd.

 • 2. Wat gebeurt er met de intresten?

  Voor de kort lopende contracten worden die op de eindvervaldag door ons op uw Credit Europe Top-Interest Spaarrekening geplaatst. Voor de langlopende contracten (langer dan 1 jaar) kunt u kiezen : u kunt ze jaarlijks laten storten op uw Credit Europe Top-Interest Spaarrekening of u kan ze laten kapitaliseren aan de rentevoet van uw lopend deposito.

 • 3. Hoe zijn mijn tegoeden gegarandeerd?

  Credit Europe Bank N.V. is een Nederlandse bank met haar hoofdkantoor in Amsterdam. Uit dien hoofde valt Credit Europe Bank onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van € 100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Credit Europe Bank N.V. heeft een algemene bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V., de toezichthouder voor het geconsolideerd toezicht op al haar bancaire activiteiten in en ook buiten Nederland. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (http://www.dnb.nl) .

 • 4. Hoe hoog is de roerende voorheffing?

  Per 01.01.2013 verhoging van de roerende voorheffing op interesten: van 21 % naar 25 % Uitzonderingen: Op de gereglementeerde spaarrekening voor particulieren blijft de roerende voorheffing van 15 % behouden voor de interesten boven het vrijgestelde bedrag van 1.900 euro per persoon (grens vanaf 2014).

FAQs Spaarrekening

 • 1. Hoe maak ik geld over naar mijn Top Interest Rekening?

  Dit kunt u op twee manieren doen. U kunt een bedrag overschrijven van één van uw andere rekeningen naar uw Top-Interest Spaarrekening of u kunt een bankcheque afgeven op ons kantoor. Cash-stortingen in ons kantoor mogen wij niet aanvaarden.

  Let op: Per 31 maart 2015 kunt u geen geld meer op bestaande spaarrekeningen overboeken. Natuurlijk kunt u wel regulier afhalingen blijven doen naar uw vaste tegenrekening.

 • 2. Hoe doe ik afhalingen van mijn Credit Europe Top-Interest Spaarrekening?

  Er is maar één mogelijke manier en dat is ons te vragen om een bedrag over te schrijven naar uw tegenrekening. Dit kunt u ons schriftelijk vragen via een door de rekeninghouder of volmachthouder ondertekende brief. Maar eenvoudiger is het om dit telefonisch te doen via het contact center (03/ 206 56 00) of per fax (03/206 56 22 of via onze website (www.crediteurope.be). Cash-afhalingen in ons kantoor zijn niet mogelijk.

 • 3. Wat is een Tegenrekening?

  Dit is een zichtrekening die u aanhoudt bij een andere Belgische bank. Voorwaarde is wel dat u er ook de titularis van bent. Wanneer u geld van uw Credit Europe Top-Interest Spaarrekening opvraagt, zullen wij deze rekening gebruiken om uw geld naar over te boeken. Dit is een veiligheid die wij voor u inbouwen. Uw geld kan door ons immers alleen naar deze rekening overgemaakt worden. De tegenrekening wijzigen kunt u enkel, via een door de rekeninghouder(s) ondertekend schrijven.

 • 4. Welke rente krijg ik?

  U krijgt steeds een basisrente. Die wordt aangevuld met een getrouwheidspremie. Deze premie is de eerste maal verworven nadat het geld 365 dagen op de rekening heeft gestaan en wordt daarna iedere 365 dagen verworven indien de gelden op de rekening blijven.

 • 5. Hoe wordt de rente berekend en uitgekeerd?

  De rente wordt jaarlijks berekend op 31 december en bijgeschreven met valutadatum 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar op de Credit Europe Top-Interest Spaarrekening. Wij berekenen de rente over het werkelijk aantal dagen per jaar. Totaal per jaar dus 365 rentedagen (een schrikkeljaar kent 366 rentedagen). Bij afsluiting van de rekening wordt de opgebouwde rente uitgekeerd op het moment van afsluiten.

 • 6. Hoe zijn mijn tegoeden gegarandeerd?

  Credit Europe Bank N.V. is een Nederlandse bank met haar hoofdkantoor in Amsterdam. Uit dien hoofde valt Credit Europe Bank onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van € 100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Credit Europe Bank N.V. heeft een algemene bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V., de toezichthouder voor het geconsolideerd toezicht op al haar bancaire activiteiten in en ook buiten Nederland. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (http://www.dnb.nl).

FAQs Identificatie rekeninghouder(s)

 • 1. Waarom vindt identificatie van de rekeninghouder(s) plaats?

  Voordat Credit Europe Bank N.V. haar diensten mag leveren, is zij volgens ‘de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ verplicht de identiteit van de rekeninghouder(s), gemachtigde en ouder/wettelijke vertegenwoordiger vast te stellen.

 • 2. Hoe wordt u als rekeninghouder geïdentificeerd?

  A. Hiervoor vragen wij bij de aanvraag om een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van woonst van alle rekeninghouders. Dit geldt ook voor een gemachtigde of ouder/wettelijke vertegenwoordiger.

  B. Tevens dient een afgeleide identificatie* plaats te vinden via een overboeking naar uw rekening bij Credit Europe Bank vanaf de opgegeven tegenrekening. Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt. Wanneer wij deze overboeking hebben ontvangen en geverifieerd, wordt uw rekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.
  *) zie artikel 6 van de productvoorwaarden Credit Europe Top-Interest rekening en Credit Europe termijndeposito.

 • 3. Hoe vindt de afgeleide identificatie plaats bij een gezamenlijke rekening (en/of rekening)?

  Als de opgegeven tegenrekening eveneens een gezamenlijke rekening is met dezelfde rekeninghouders, kunnen beide rekeninghouders worden geïdentificeerd via een overboeking vanaf deze rekening. Indien dit niet het geval is dienen 2 overboekingen plaats te vinden. Eén overboeking vanaf de opgegeven tegenrekening. Tevens dient de rekeninghouder die niet vermeld staat op de tegenrekening afzonderlijk een overboeking (min. € 0,01,-) te doen vanaf een betaalrekening op zijn/haar naam bij een in België gevestigde bank. Pas als beide rekeninghouders correct zijn geïdentificeerd, wordt de rekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.

 • 4. Hoe vindt de afgeleide identificatie plaats bij een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde?

  Ook de gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger dient een overboeking (min. €0,01,-) naar de rekening bij Credit Europe Bank te doen vanaf een betaalrekening op zijn/haar naam bij een in België gevestigde bank. Uw rekening bij Credit Europe Bank wordt pas geactiveerd indien zowel de rekeninghouder(s) als de gemachtigde/wettelijke vertegenwoordiger correct is geïdentificeerd.

 • 5. Hoe vindt de afgeleide identificatie plaats bij een minderjarige rekeninghouder?

  Hierbij zijn 2 mogelijkheden:

  A. Indien een de minderjarige een eigen betaalrekening heeft bij een in België gevestigde bank, dan dient vanaf deze rekening een overboeking te worden gedaan. Tevens dient de ouder/wettelijk vertegenwoordiger die geregistreerd is op de rekening een overboeking (min. €0,01) te doen naar de rekening bij Credit Europe Bank vanaf een betaalrekening op zijn/haar naam bij een in België gevestigde bank.

  B. In het geval dat er geen eigen betaalrekening is, kan worden volstaan met een overboeking vanaf een betaalrekening op naam van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger die geregistreerd is op de rekening.

 • 6. Wat gebeurt er wanneer de afgeleide identificatie via de overboeking niet lukt?

  Credit Europe Bank kan om extra informatie vragen na ontvangst van de eerste overboeking(en). De reden hiervoor is dat de ontvangen gegevens van uw bank waar de tegenrekening loopt niet altijd volledig leesbaar zijn voor ons. Credit Europe Bank kan dan niet op een correcte wijze de naamgegevens controleren. Wij zullen u dan verzoeken om een kopie van het rekeningafschrift aan ons te sturen.